X

Werknemers in de vleeswarenindustrie kunnen een studiebijdrage aanvragen bij het Fonds Collectieve Belangen Vleeswarenindustrie (FCB Vleeswaren) om hun capaciteiten verder te ontwikkelen en daarmee hun mogelijkheden te verbreden.
Doelstelling van de pilot is dat werknemers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen carrière, toekomst, inzetbaarheid en mobiliteit.

De hoogte van de studiebijdrage kan maximaal € 1.000,-- per jaar en maximaal € 2.000,-- per twee jaar bedragen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de opleiding een bijdrage levert aan het verbeteren van de positie op de interne en/of externe arbeidsmarkt.

Indien de beide voorzitter van het Georganiseerd Overleg een aanvraag hebben goedgekeurd en de werknemer alle bescheiden per e-mail heeft aangeleverd, zal een uitkering aan de medewerker plaatsvinden. Deze uitkering wordt betaald uit een employabilityheffing van 0,2% die van 1 april 2007 tot 1 januari 2008 door elke werkgever is betaald aan het FCBVleeswaren. Deze heffing is het maximale budget dat beschikbaar is voor vergoedingen voor de employabilityregeling. Is het budget op dan zal dus geen vergoeding meer worden verstrekt.

Hieronder staat de procedure in het kort weergegeven:
1.De werknemer kan, nadat een keuze is gemaakt voor een opleiding of cursus, via een aanvraagformulier per e-mail een verzoek indienen voor vergoeding van de opleiding of cursus bij de Sociaal secretaris van het FCBVleeswaren.
2.Alleen per e-mail aangeleverde en volledig ingevulde aanvraagformulieren voorzien van de juiste informatie en bijlage(n) worden in behandeling genomen.
3.De behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
4.De aanvraag wordt door de beide voorzitters van het Georganiseerd Overleg beoordeeld. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitgangspunten en doelstelling van de regeling en tevens de fiscale mogelijkheden. Dit zijn:
-de opleiding moet gericht zijn op het vervullen van een beroep in de toekomst
-de opleiding moet een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt,
-er mag geen vergoeding vanuit een andere bron worden gegeven,
-opleidingen in de hobbysfeer komen in principe niet in aanmerking voor vergoeding, net zo min als opleidingen die geacht worden te behoren bij het normale leefpatroon (bijvoorbeeld het behalen van een rijbewijs).
5.Als besloten wordt dat de aanvraag van de werknemer in aanmerking komt voor een vergoeding zal dit zo snel mogelijk schriftelijk worden bevestigd. Een kopie van deze bevestiging wordt gelijktijdig naar de werkgever gestuurd.
6.Nadat de werknemer een toezegging heeft ontvangen van het FCBVleeswaren kan een declaratie bij de sociaal secretaris worden ingediend ter hoogte van het aangevraagde bedrag. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan € 1.000,-- per jaar of € 2.000,-- per twee jaar. De declaratie zal alleen in behandeling worden genomen als deze voorzien is van een kopie van de factuur en een betalingsbewijs.

Actueel
Geen gegevens gevonden
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer