X

Wijziging Arbowet

25-01-2016  |

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Arbowet ingediend. Onderstaand treft u een korte samenvatting van de doelstellingen en wijzigingen.

Doelstellingen;
•    versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
•    verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
•    het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
•    ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
•    het basiscontract arbodienstverlening;
•    meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Wijzigingen;
•    Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
•    Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
•    Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
•    Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
•    Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.

Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer