X

In veel bedrijven werkt men met tijdelijke krachten, ofwel flexibele arbeid. Meestal gebeurt dit om schommelingen in de productie of een tijdelijk tekort aan personeel op te vangen. Het inschakelen van mensen voor tijdelijk werk gaat meestal via inleenbedrijven of uitzendbureaus.

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk, dat voor flexibele arbeidskrachten dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als voor personeel in vaste dienst. Ook inleenbedrijven of uitzendbureaus moeten zich namelijk houden aan de wet en de geldende CAO.  In de praktijk betekent dit dat opdrachtnemers regelmatig gecontroleerd worden op toepassing van regelgeving en afdracht van belastingen en sociale- en pensioenpremies.
In de CAO Vleeswarenindustrie is overeengekomen dat Opdrachtgevers uitsluitend opgenomen verplichtingen nakomen indien zij gebruik maken van gecertificeerde opdrachtnemers dievoldoen aan het  keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk), inhoudende dat zij voldoen aan de NEN 4400. De NEN 4400 norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse opdrachtnemers die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2).

Opdrachtnemers die gecertificeerd zijn voor de NEN 4400  staan ingeschreven in het SNA-register. . Dit register wordt dagelijks bijgewerkt. U kunt het register raadplegen op www.normeringarbeid.nl


Opdrachtgevers kunnen zich op www.normeringarbeid.nl aanmelden voor de attenderingsservice van SNA. Met een gratis abonnement op de attenderingsservice krijgen opdrachtgevers mutaties in de registratie van leverancier(s) automatisch per e-mail toegestuurd.


Klik op onderstaand logo voor de website van SNA.

In een animatie wordt het belang van het SNA-keurmerk kort uitgelegd. U wilt gebruik maken van uitzendkrachten of u heeft werk uit te besteden? Dat lijkt simpel, maar dat is het in realiteit helaas niet. Er zitten risico's aan het zaken doen met uitzendondernemingen en aannemers van werk. Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

 

 

Actueel
 • 11-09-2023  |

  Toolkit met informatie over de detacheringsmeldplicht

  Eind 2022 is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een campagne om de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) onder de aandacht te brengen bij Nederlandse ondernemers.
 • 10-08-2021  |

  Website Ministerie SZW voor startende arbeidsmigranten

  Als arbeidsmigranten komen werken en wonen in Nederland, komt er veel op hen af. Daarom is het belangrijk dat zij op een centrale en betrouwbare plek worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, wat ze moeten regelen en welke afspraken ze moeten maken.
 • 06-04-2020  |

  SNA nieuwsbrief

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt u graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Daarnaast kunt u voor meer informatie nog steeds terecht op de website van SNA.
 • 29-10-2019  |

  Besluit oproepovereenkomsten gewijzigd

  Het ‘Besluit oproepovereenkomsten’ wordt aangepast. Ook bij consignatie of aanwezigheidsdiensten die niet per uur worden vergoed (maar bijvoorbeeld per etmaal of dienst), is er geen sprake van een oproepovereenkomst.
 • 22-07-2019  |

  Akkoord over nieuwe uitzend CAO's

  ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland’ aldus het persbericht van ABU.
 • 17-07-2019  |

  SNA Nieuwsbrief

  In deze SNA nieuwsbrief meer informatie over Normwijzigingen, Arbeidsmarktdiscriminatie en een update factsheet Normale Arbeidsduur.
 • 18-06-2018  |

  Eerste nieuwsbrief SNA

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt u graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Daarvoor starten zij vanaf heden met een nieuwsbrief die ongeveer één keer per kwartaal zal verschijnen. Daarnaast kunt u voor meer
 • 28-08-2017  |

  Oproepkrachten en vakantiewerkers

  Oproepkrachten en vakantiewerkers moeten ook worden aangemeld bij VLEP. Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Vergeet niet het pensioengevend salaris door te geven van deze medewerkers! U geeft verder - naast andere gegevens –
 • 11-08-2017  |

  Checklist uitzendbureaus

  Bedrijven die uitzendkrachten inhuren zijn mede verantwoordelijk om een uitzendbureau in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Bovendien kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde
 • 09-06-2016  |

  Een premie voor WGA-vast en -flex

  ​Als gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ZW-gerechtigden (Wet BEZAVA), wordt per 1 januari 2017 de premie voor WAGA-vast en -flex samengevoegd. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat werkgevers vanaf 1 januari 2017
 • 20-04-2016  |

  Gratis wettelijk verplichte NEN-norm inzien

  Sinds 1 januari 2016 kunt u 150 NEN-normen gratis inzien. Het gaat om normen waarnaar in de wet dwingend wordt verwezen en dat zijn met name milieunormen, bouwnormen en veiligheidsnormen.Nationale normen (NEN-normen) waarnaar een dwingende verwijzing is
 • 22-12-2015  |

  FCB NEN+ vleesregeling vervalt per 1 januari 2016

  Per 1 juli 2015 zijn de cao-bepalingen vleessector ondergebracht in deel C.2. van de NEN 4400-1 norm. Dit betekent voor ondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk dat zij vanaf 1 juli 2015, mits van
 • 27-08-2015  |

  Stand van zaken uitzendsector

  Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij de stand van zaken van het verbeterpakket zelfregulering uitzendbranche toelicht. In 2014 concludeerde minister dat het SNA keurmerk onvoldoende
FAQ
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer