X

Kan een werkgever zomaar zelf bepalen hoelang een werkdag duurt en hoeveel de (nieuwe) werknemer gaat verdienen?
Nee; daarover zijn centrale afspraken gemaakt tussen werkgevers (VNV) en de vakbonden. Die afspraken staan in de zogeheten Collectieve Arbeidsovereenkomst, ofwel CAO. Zodra de CAO algemeen verbindend is verklaard, geldt deze voor iedereen die werkt in de vleeswarenindustrie, lid of geen lid.

Wat houdt de CAO nu in?
Een CAO wordt voor een bepaalde tijd afgesloten, vaak één of twee jaar. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt. In de CAO voor de Vleeswarenindustrie staat onder meer hoe lang per dag gewerkt mag worden, wat de hoogte is van het salaris en van andere vergoedingen, hoeveel vrije dagen een werknemer heeft en wat er moet gebeuren bij (langdurige) ziekte.

Het meest recente cao boekje is hier te vinden.

Actueel
 • 29-06-2023  |

  Cao-akkoord en aangepaste loontabellen

  De leden van de VNV, FNV en CNV hebben ingestemd met het op 8 juni jl. bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de vleeswarenindustrie.
 • 21-06-2023  |

  Onderhandelingsresultaat cao Vleeswarenindustrie

  Donderdag 8 juni jl. hebben de VNV, FNV en CNV een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de Vleeswarenindustrie met een looptijd van 1 maart 2023 tot 1 oktober 2024.
 • 26-07-2022  |

  CAO-boekje Vleeswarenindustrie

  De CAO-boekjes (Arbeidsvoorwaarden in de Vleeswarenindustrie) met een looptijd van 1 februari 2022 tot 1 maart 2023 worden binnenkort verstuurd naar de diverse werkgevers en de betrokken vakbonden. De leden van de Vakbonden FNV en CNV krijgen het boekje
 • 03-02-2022  |

  Nieuwsbericht cao-onderhandelingen Vleeswarenindustrie - 1

  Vandaag heeft het eerste gesprek plaatsgevonden tussen de onderhandelingsdelegatie van de VNV (Remko Rosman, Eric Kamp, Remco Kok / Sonja Karstanje, Roland van Loon, Aldo van der Laan, Laurens Hoedemaker en Richard v.d. Kruijk) en de vakbonden CNV en FNV over
 • 06-01-2022  |

  Bedrag RVU Regeling bedraagt per 1-1-22 € 1874,- p/mnd

  Met de RVU Regeling Vleeswarenindustrie kunnen werknemers die voldoen aan de voorwaarden eerder stoppen met werken. De hoogte van de uitkering bedraagt per maand maximaal het van RVU heffing vrijgestelde bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met
 • 15-04-2021  |

  Definitief akkoord nieuwe cao Vleeswarenindustrie

  Op 8 april hebben we bericht ontvangen dat ook de leden van de FNV en CNV Vakmensen formeel ingestemd hebben met de nieuwe cao voor de circa 4.250 werknemers in de Nederlandse vleeswarenindustrie. Vlak voor de Pasen hadden de leden van de VNV hier in
 • 01-02-2021  |

  Vaste reiskostenvergoeding mag nog tot 1 april 2021

  In december 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd wordt tot 1 februari 2021 en dat het kabinet in januari 2021 terugkomt op de situatie vanaf 1 februari 2021.
 • 14-01-2021  |

  2e onderhandelingsronde voor nieuwe cao Vleeswarenindustrie

  p dinsdag 12 januari jl. zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de Vleeswarenindustrie hervat. Op deze dag zijn de voorstellen en inzet van zowel de VNV als de vakbonden nader toegelicht en partijen hebben over en weer aangeven waar de prioriteiten
 • 07-12-2020  |

  53e kalenderweek

  Gewoonlijk heeft een jaar 52 kalenderweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53e week.
 • 18-11-2020  |

  Minimumloon per 1 januari 2021

  Per 1 januari 2021 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,29%. Het minimumloon en jeugdloon wordt dan als volgt:
 • 06-04-2020  |

  SNA nieuwsbrief

  De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt u graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Daarnaast kunt u voor meer informatie nog steeds terecht op de website van SNA.
 • 07-01-2020  |

  Aanloopschaal per 1 januari 2020

  De aanloopschaal is het loon voor werknemers die nieuw in de vleeswarenindustrie zijn, gebaseerd op het minimumloon maandloon. Voor werknemers in de leeftijd tot en met 18 jaar wordt het minimummaandloon verhoogd met 10%, voor werknemers in de leeftijd van 19
 • 22-07-2019  |

  Akkoord over nieuwe uitzend CAO's

  ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland’ aldus het persbericht van ABU.
 • 17-07-2019  |

  SNA Nieuwsbrief

  In deze SNA nieuwsbrief meer informatie over Normwijzigingen, Arbeidsmarktdiscriminatie en een update factsheet Normale Arbeidsduur.
 • 21-06-2019  |

  Cao-akkoord Vleeswarenindustrie formeel bekrachtigd

  De leden van de VNV  en de leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord, waarmee het akkoord nu ook definitief is bekrachtigd. Zodra de tekst van de nieuwe cao door sociale partners is vastgesteld, zullen de
1 2 3 » 1/3 (59)
FAQ
 • Mag zaterdag als standaard worden ingeroosterd?
  • Artikel 4 lid 6a van de CAO bepaalt dat indien dringende werkzaamheden dit noodzakelijk maken in een afdeling of afdelingen, na instemming van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, van de verdeling van de normale arbeidsduur maandag tot en met vrijdag kan worden afgeweken, in welk geval de arbeidsduur over maandag t/m zaterdag kan worden verdeeld. Voor slicing ondernemingen gelden afwijkende regels inzake de zaterdag.
   Op grond van artikel 4a van de CAO kan van artikel 4 lid 3 en lid 6 worden afgeweken.
   Bedrijven kunnen lokale afspraken maken met werknemersorganisaties over locatie specifieke wensen. Deze afspraken kunnen de frequentie, toeslag en/of aard van de bedrijfsactiviteiten behelzen.

 • Welke verhogingen zijn nu afgesproken in de CAO Vleeswarenindustrie?
  • Wat zijn de CAO-verhogingen vanaf 1998?
   01-07-1998: 2,75%
   01-07-1999: 2,5%
   01-01-2000: 0,5%
   01-04-2000: 2,25%
   01-01-2001: 0,5%
   01-04-2001: 4%
   01-07-2002: 3,5%
   01-04-2003: 2,5%
   01-07-2005: 1,25%
   01-07-2006: 1,5%
   01-05-2007: 2,6%
   01-04-2008: 3%
   01-07-2009: 1%
   01-01-2010: 0,5%
   01-04-2010: 1%
   01-04-2011: 1,5%
   01-01-2012: 0,25%
   01-06-2012: 1,5%
   01-04-2013: 1,5%
   01-10-2013: 0,5%
   01-06-2014: 2,5%
   01-07-2015: 1.25%
   01-05-2016: 1.5%
   01-01-2017: 0,5%
   01-12-2017: € 125,- eenmalig
   01-12-2017: 2%
   01-07-2018: 1,5%
   01-10-2018: 0,25% eenmalig
   01-02-2019: 2,5%
   01-02-2020: 2%
   01-02-2021: 1,75%
   01-02-2022: 3,35%
   01-03-2023: 4%
   01-08-2023: 5%
   01-03-2024: 3,25%

 • Welke inkomensbestanddelen tellen mee voor de berekening van de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage?
  • Voor de berekening van de zorgtoeslag wordt het toetsingsinkomen in aanmerking genomen. Als toetsingsinkomen geldt het zogenoemde verzamelinkomen van de verzekerde of van de verzekerde en dat van diens partner. Dit is het totaal van het belastbare inkomen in box 1, box 2 en box 3, vóór verrekening van de te verrekenen verliezen uit andere jaren.

   Dit is een ander loonbegrip dan wordt gehanteerd voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven over het bijdrage-inkomen. Dat bestaat uit het inkomen uit tegenwoordige en vroegere arbeid. Het bijdrage-inkomen wordt (met een paar uitzonderingen) gevormd door het belastbare loon, belastbare winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De (positieve of negatieve) inkomsten uit eigen woning en de persoonsgebonden aftrekposten zoals de buitengewone uitgaven, alsmede de inkomsten van box 2 en box 3 spelen derhalve daarbij geen rol.

 • Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering en over welk inkomen dient dit te worden berekend?
  • De eindejaarsuitkering bedraagt op grond van artikel 23 van de CAO Vleeswarenindustrie 3,25%. Dit wordt berekend over het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen (exclusief vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering). Het inkomen bevat ook de overwerktoeslag en ploegentoeslag.

 • Moet de werkgever het salaris doorbetalen van een medewerker die afwezig is vanwege een vrijwillige medische ingreep, is er sprake van loondoorbetalingplicht?
  • Een werknemer belt zijn werkgever op met de mededeling dat hij niet op het werk kan verschijnen: hij moet naar het ziekenhuis voor een sterilisatie-ingreep. Is de werkgever verplicht de werknemer salaris te betalen?

   Sommige werkgevers stellen zich op het standpunt dat de werknemer vrijwillig gekozen heeft om een operatie te ondergaan en dat de gevolgen van deze keuze dan ook voor risico van de werknemer zijn. Maar zowel de wetgever als de rechterlijke macht zijn echter van oordeel dat de werkgever wél verplicht is om het loon van de werknemer te betalen. De wet bepaalt dat er geen aanspraak is op het doorbetalen van loon indien arbeidsongeschiktheid opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt. Bij een vrijwillige medische ingreep, bijvoorbeeld sterilisatie of een cosmetische ingreep, is van opzet geen sprake. De werknemer in kwestie heeft namelijk nooit beoogd om door de ingreep tijdelijk te verzuimen. De werkgever zal het salaris dus moeten doorbetalen.

 • Is een werkgever die geen lid is gebonden aan de CAO Vleeswarenindustrie?
  • Een werkgever die geen lid van de werkgeversorganisatie is, is in principe niet gebonden aan de CAO. Dit verandert zodra een CAO algemeen verbindend wordt verklaard. De CAO Vleeswarenindustrie is de laatste jaren immer algemeen verbindend verklaard en is dan eveneens van toepassing op niet gebonden werkgevers. Indien ongebonden werkgevers buiten deze algemeen verbindend verklaarde periodes in zijn arbeidscontract heeft opgenomen dat hij de CAO volgt, mag hij niet afwijken van deze CAO ook als de CAO niet algemeen verbindend is verklaard. Alleen in een arbeidsovereenkomst mag dan worden afgeweken van bepaalde regels van de CAO.

 • Wanneer is de CAO algemeen verbindend verklaard?
  • De periodes voor algemeen verbindend verklaring zijn:

   Looptijd CAO
   1 april 1995 tot 1 april 1997
   1 april 1997 tot 1 april 1999
   1 april 1999 tot 1 april 2001
   1 april 2001 tot 1 april 2002
   1 april 2002 tot 1 april 2003
   1 april 2003 tot 1 april 2004
   1 april 2004 tot 1 januari 2005
   1 januari 2005 tot 1 april 2007
   1 april 2007 tot 1 april 2009
   1 april 2009 tot 1 april 2010
   1 april 2010 tot 1 april 2012
   1 april 2012 tot 1 april 2014
   1 april 2014 tot 1 april 2015
   1 april 2015 tot 1 april 2016
   1 april 2016 tot 1 augustus 2017
   1 augustus 2017 tot 1 februari 2019
   1 februari 2019 tot 1 februari 2021

   1 februari 2021 tot 1 februari 2022
   1 februari 2022 tot 1 maart 2023
   1 maart 2023 tot 1 oktober 2024

 • In een onderneming worden salarissen per periode van 4 weken uitbetaald. Dit gebeurt dus 13 keer per jaar. In sommige jaren is sprake van een 53ste week en is de vraag of de 53ste week apart betaald dient te worden.
  • Gewoonlijk heeft een jaar 52 werkweken, maar eens in de vijf of zes jaar is sprake van een 53ste week. Dat komt omdat een gemiddeld jaar geen 52x7= 364, maar 365 of 366 dagen heeft. In een 4-wekensystematiek wordt dus ieder jaar een "tekort" opgebouwd van 1 of 2 dagen. Daarom wordt gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar op de kalender een extra 53ste week benoemd. De vraag is nu of deze 53ste week in het geval van periodesalarissen (=4-wekensalarissen) extra moet worden uitbetaald.
   Sociale partners hebben uitgebreid overleg gevoerd over deze kwestie. De in de cao gemelde loontabellen zijn een handreiking aan werkgevers in de sector, maar het staat hen vrij andere tabellen te hanteren, waarbij de cao-tabellen als minimum gelden. Na uitvoerig beraad is vast gesteld dat er in de cao geen wijzigingen in de systematiek zijn afgesproken en dat daarom de bestendige lijn gevolgd moet blijven worden totdat partijen daar andere afspraken over maken. De betaling van de 53e week is daarom afhankelijk van de door werkgever gehanteerde tabellen voor periodesalarissen(= 4-wekensalarissen) en de betaling in 2020, de laatste keer dat het kalenderjaar 53 weken kende.

Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer