X

De re-integratie van een zieke werknemer moet goed geregeld zijn. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Dit staat in de Wet Verbetering Poortwachter (WvP).

De uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter ligt in handen van de werkgever.
De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met werknemer moeten worden uitgevoerd.
De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie.
Als dit naar de mening van het UWV onvoldoende wordt ingevuld, dan kan datzelfde UWV sancties opleggen.

Hoofdlijnen Wet Poortwachter

Periode

Aktie

Week 1

Melding door werkgever bij de Arbodienst

Binnen 6 weken

Arbodienst maakt probleemanalyse

Uiterlijk week 8

Vaststellen Plan van Aanpak

Vanaf week 8

Uitvoeren Plan van Aanpak (casemanager)

Vanaf week 42

Melding bij UWV (werkgever)

Uiterlijk week 91

Indienen WIA-aanvraag bij UWV (werknemer)

Gedurende het hele traject

Bijhouden re-integratiedossier

iedere 6 weken

Voortgangsoverleg


De werkgever betaalt het loon tijdens ziekte door. Hiertoe is de werkgever tot twee jaar na de eerste ziektedag verplicht.
Als de werknemer zes weken ziek is, maakt de arbodienst een probleemanalyse. Hierin staat waarom de werknemer niet kan werken, wat zijn mogelijkheden zijn en wanneer hij weer aan het werk zou kunnen.
Samen met de werknemer moet de werkgever vervolgens een plan van aanpak maken. Nagegaan moet worden hoe de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag komt en hoe de werkgever hem daarbij kan helpen. De werkgever moet een casemanager aanstellen die bewaakt dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Zijn er binnen het bedrijf geen mogelijkheden meer voor de werknemer? Dan moet er worden gezocht naar een baan bij een andere werkgever.
Begin ook met een re-integratiedossier. Vermeld hierin alle afspraken en ook alle activiteiten die de werkgever en de werknemer ondernemen. Wil de werknemer in de toekomst een WIA-uitkering aanvragen, dan is dit dossier belangrijk. UWV kijkt dan namelijk of de werkgever genoeg heeft gedaan om de werknemer aan het werk te helpen.
Is de werknemer na anderhalf jaar nog niet beter? Dan krijgt hij een WIA-aanvraag thuisgestuurd. Samen met de werkgever bekijkt hij dan of hij een WIA-uitkering gaat aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden op de site van het UWV en op de site van de rijksoverheid.

Actueel
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer