X

Een premie voor WGA-vast en -flex

09-06-2016  |

Als gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ZW-gerechtigden (Wet BEZAVA), wordt per 1 januari 2017 de premie voor WAGA-vast en -flex samengevoegd. Eén van de maatregelen uit deze wet is dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 moeten kiezen voor publieke verzekering of voor eigenrisicodragen voor hun totale WGA-lasten van vast en tijdelijk personeel (vangnetters). Dit betekent dat er in de publieke verzekering één premie gaat gelden voor samengevoegde WGA-vast- en WGA-flex-risico’s.

Voor kleine werkgevers heeft de samenvoeging in de premiestelling geen invloed op de hoogte van de WGA-premie die zij betalen. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie voor zowel WGA-vast als WGA-flex. Na de samenvoeging betalen ze een sectorale WGA-totaalpremie. Deze premie is, op afrondingsverschillen na, een optelsom van de sectorale WGA-vastpremie en de sectorale WGA-flexpremie.

Voor middelgrote en grote werkgevers kunnen wel premiegevolgen optreden. Vanaf 1 januari 2017 betalen grote en middelgrote werkgevers die voor de WGA publiek verzekerd zijn, één (gedeeltelijk) gedifferentieerde premie die gebaseerd is op hun WGA-vast- en WGA-flex-risico gezamenlijk.

Minimum- en maximumpremie
Tot 1 januari 2017 zijn de individuele gedifferentieerde premiecomponenten voor WGA-vast en WGA-flex elk gemaximeerd op vier maal de gemiddelde premie voor WGA-vast respectievelijk WGA-flex. Daarnaast is er een minimumpremie die een vierde van de gemiddelde premie voor WGA-vast respectievelijk WGA-flex bedraagt. De minimum- en maximumpremie voor de WGA-totaalpremie wordt op dezelfde manier vastgesteld. 
Door de samenvoeging kan de premie voor individuele werkgevers toch hoger of lager uitpakken. Er zijn werkgevers die in de huidige situatie de maximumpremie betalen voor de ene component (bijvoorbeeld WGA-flex) en die voor de andere component (bijvoorbeeld de WGA-vast) een premie betalen die onder het maximum ligt. Doordat vanaf 2017 de maximumpremie gaat gelden voor de WGA-totaalpremie kan de WGA-totaalpremie voor deze werkgevers op een hoger niveau liggen dan de huidige optelsom van de premies WGA-vast en WGA-flex.
Een individuele werkgever kan ondanks inspanningen om dat te voorkomen, toch te maken krijgen met meerdere zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers tegelijkertijd. Om die reden is er via de minimum- en maximumpremie een solidariteitsprincipe in de premiesystematiek ingebouwd.
Uit een analyse van het UWV blijkt dat voor de overgrote meerderheid van de middelgrote en grote werkgevers de premiemutatie zeer beperkt is. Circa 80 procent van de grote en middelgrote werkgevers krijgt te maken met een premiemutatie van 0,04 procentpunt of minder.

Eén garantieverklaring eigenrisicodrager
Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. 
Omdat werkgevers tot en met 2016 alleen eigenrisicodrager konden worden voor de WGA-vast, hebben zij tot nu ook alleen een garantieverklaring overlegd voor dit risico. Voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager zijn of blijven, geldt dat zij eigenrisicodrager zijn voor hun gehele WGA-risico. Daarom moeten alle werkgevers die vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden of blijven één garantieverklaring voor het gehele WGA-risico overleggen die is ondertekend door één garantsteller en die het gehele WGA-risico dekt.
Deze garantieverklaring moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Een aanvraag om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te worden moet uiterlijk op 1 oktober 2016 binnen zijn.

Deze termijn kan vooral voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven, problemen geven. Het gaat dan om werkgevers die al eigenrisicodrager (voor de WGA-vast), en al eerder een garantieverklaring hebben overlegd. De minister heeft daarom aan de Belastingdienst en het UWV verzocht om te kijken of het mogelijk is om de termijn voor deze werkgevers te verplaatsen naar 31 december 2016. Als dit kan, zal de minister dit via de verzamelwet SZW regelen.

Keuze tussen publiek en privaat verzekeren
Het is raadzaam om u tijdig te verdiepen in de vraag of publiek danwel privaat verzekeren voor u de beste optie is. Tijdens de afgelopen CSA heeft Aon een presentatie gegeven over dit onderwerp, welke u hier kunt vinden.

Hier kunt u een Whitepaper over dit onderwerp vinden.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer