X

Groen licht voor aanvulling WW

12-09-2017  |
Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de hiervoor benodigde maatregel.

Momenteel bouwen werknemers de eerste 10 jaar een maand ww per gewerkt jaar op, daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden. Eerder was dit een maand per gewerkt jaar tot een maximum van 38 maanden.

De werkgevers en werknemers stemden in 2013 bij het sociaal akkoord met deze versobering in, waarbij ze afspraken dat ze zelf de mogelijkheid zouden krijgen om per sector de ww-rechten aan te vullen tot de oorspronkelijke duur van maximaal 38 maanden. De aanvulling van de ww verloopt via een bovensectoraal fonds van de werkgevers en werknemers. De aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen waar de ministerraad nu mee heeft ingestemd maakt de oprichting van zo'n fonds mogelijk. De maatregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Sinds 7 september 2017 zijn de stukken voor de uitvoering derde WW-jaar beschikbaar.
​Deze stukken zijn terug te vinden op de website www.spaww.nl via de link Formulieren en formele documenten. Het gaat om de volgende stukken:

•    Een ‘overeenkomst tot deelname’ waarin decentrale cao-partijen verklaren aan te sluiten bij een verzamel-cao waarin enkel en alleen de private aanvulling WW en loonge-relateerde WGA wordt geregeld. Middels deze overeenkomst wordt de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao ingebracht en dienen ook recente representa-tiviteitsgegevens te worden bijgevoegd. Voor decentrale cao-partijen die normaliter niet met representativiteitsgegevens van doen hebben, wordt een apart formulier met een toelichting op de website geplaatst.

• De tekst van de ‘verzamel-cao’ over de private aanvulling.

• Het ‘aanvullingsreglement’ waarin de regeling over de private aanvulling is opgenomen zoals die verzorgd wordt door de Stichting PAWW (met Raet BV als administratieve uitvoerder). De regeling kan pas uitgevoerd worden vanaf het moment dat een algemeen verbindend verklaring is afgegeven.

• Binnen afzienbare tijd zal ook nog een algemene en een artikelsgewijze toelichting op de regeling geplaatst worden op de website. Hieraan wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Meer informatie over de uitvoering van de ww-aanvulling en over het private fonds is te vinden bij de Stichting Private aanvulling WW: www.spaww.nl

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer