X

Zijn ook de verplichte verdiepende RI&E’s uitgevoerd?

21-06-2022  |

Van 20 tot en met 24 juni 2022 vindt de Week van de RI&E plaats. Op diverse manieren wordt er dan aandacht geschonken aan de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, de belangrijkste pijler van het arbobeleid.

Voor de sectoren Vlees en Vleeswaren is een instrument ontwikkeld, de Branche-RI&E Vlees en Vleeswaren, dat geheel op de werkzaamheden en risico’s in de sector is gericht. Bedrijven in de sector kunnen kosteloos hiermee de RI&E uitvoeren. Na het invullen van meerdere vragenlijsten komt automatisch een RI&E-rapport met een plan van aanpak tot stand.

Maar een RI&E is pas afgerond als ook de voorgeschreven verdiepende RI&E-onderzoeken zijn uitgevoerd. Uit de algemene RI&E moet blijken bij welke thema’s voor een bedrijf nog een nader onderzoek nodig is. Denk bijvoorbeeld aan geluidsmetingen, beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en aan een werkdrukonderzoek.  
Speciaal voor de sector Vlees en Vleeswaren zijn er digitale instrumenten ontwikkeld voor drie van deze verplichte verdiepende onderzoeken, waarmee een bedrijf zelf aan de slag kan:

  • Werkwijzer Fysieke belasting
  • Verdiepend onderzoek Biologische agentia
  • Werkdrukscan Vlees en Vleeswaren

In de branche-RI&E Vlees en Vleeswaren wordt naar deze instrumenten verwezen.

Daarnaast zijn er nog meerdere andere thema’s waarvoor een verdiepend onderzoek vereist is, als uit de algemene RI&E blijkt dat het thema in het bedrijf voor komt: jeugdigen, zwangeren, ongewenste omgangsvormen, ARIE (als de koelinstallatie meer dan 5.000 kg ammoniak bevat), explosieveiligheid, gevaarlijke stoffen met speciale aandacht voor kankerverwekkende stoffen of processen), arbeidsmiddelen, beeldschermwerk, lawaai, trillingen, straling (laser en X-Ray) en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De lange lijst van voorgeschreven verdiepende onderzoeken laat zien dat (externe) deskundigheid, een goede taakverdeling en tijdsplanning van belang is om tot een volledige RI&E te komen.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer