X

Wijzigingsvoorstellen ontslagrecht wet arbeidsmarkt in balans

12-11-2018  |

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken.

Op 7 november  heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Minister Koolmees wil de verschillen tussen flex en vast werk verkleinen. Dat lukt niet met één maatregel. De Wab is daarom een pakket van verschillende maatregelen die samen knelpunten moeten wegnemen. Voor werkgevers zou daarmee de stap kleiner moeten worden om hun werknemers een vast contract te geven. Tegelijkertijd zou flexwerk mogelijk moeten blijven als het werk daarom vraagt.

Vergeleken bij de conceptversie van april – met internetconsultatie – bevat het uiteindelijke voorstel geen verrassingen.  Wél zijn het voorstellen die behoorlijk kunnen doorwerken in de bedrijfsvoering van ondernemingen.

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat de volgende maatregelen

 • Er komt een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. Daardoor wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een samenloop van meerdere omstandigheden die afzonderlijk geen voldragen ontslaggrond opleveren. Bij ontbinding op deze nieuwe cumulatiegrond kan de rechter de voor de werknemer geldende transitievergoeding met maximaal 50% verhogen.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, dus ook bij ontslag tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Voor alle dienstjaren, ongeacht de leeftijd van de werknemer, is de transitievergoeding 1/3de maandsalaris, bij onvolledige dienstjaren naar rato.
 • Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt de transitievergoeding gecompenseerd als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • De maximale proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf maanden. Voor contracten langer dan twee jaar gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.
 • De maximale duur van de ketenbepaling gaat weer naar drie jaar. Er kunnen dan weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.
 • De tussenpoos waardoor contracten in de keten worden samengeteld blijft standaard zes maanden. Wel wordt het mogelijk om de tussenpoos bij cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (dit was al mogelijk bij seizoensarbeid).
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De opdrachtgever moet de payrollwerkgever de benodigde gegevens met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden aanleveren.
 • Het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt voor de payrollovereenkomst buiten toepassing verklaard.
 • Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.
 • De werkgever is verplicht de oproepkracht na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden.
 • Vaste contracten worden gestimuleerd door een lagere WW-premie te heffen voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

 

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer