X

Vergaande nieuwe regelgeving rond de RI&E

24-06-2022  |

De nieuwe regelgeving, die in juli van dit jaar van kracht wordt, is vooral gericht op de toetsing van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de praktijk betekent dit dat het RI&E-rapport van een bedrijf aan veel meer eisen moet voldoen om door een toetser goedgekeurd te worden. De nieuwe regelgeving heeft als doel om de kwaliteit van RI&E’s te verhogen. De vraag is of de wetgever door een overdaad aan extra voorschriften zijn doel niet voorbij schiet.

Meer toetsers nodig
Een nieuwe RI&E van een werkgever met meer dan 25 medewerkers moet voortaan door meer dan één gecertificeerde arbodeskundige getoetst worden. Vanaf juli 2022 is het voorgeschreven dat een werkgever beoordeelt welke arbodeskundige een nieuwe RI&E moeten toetsen:

 • een gecertificeerde hogere veiligheidskundige als er veiligheidszaken aan de orde zijn in de RI&E,
 • een gecertificeerde arbeidshygiënist als gezondheidszaken een rol spelen en/of
 • een gecertificeerde Arbeid- en Organisatiedeskundige bij vraagstukken over werkdruk, agressie en andere vormen van ongewenst gedrag.

Gezien de variatie aan risico’s in de vlees en vleeswarensector, zullen (middel)grote bedrijven voortaan drie gecertificeerde deskundigen moeten gaan inschakelen bij de toetsing van een RI&E.

Extra voorschriften
Die toetsers zullen elk op hun werkgebied nagaan of de RI&E aan hele rij van nieuwe eisen voldoet:

 • Een RI&E moet zijn gebaseerd op analyses van het ziekteverzuim en de ongevallenregistratie, resultaten uit eerdere medische onderzoeken (PAGO) en inzichten van de medewerkers, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. 
 • Maatregelen in de RI&E moeten SMART geformuleerd zijn én moeten zich ook richten op de aanpak van de achterliggende oorzaken van een knelpunt.
 • Ook moet de zogenaamde ‘arbeidshygiënische strategie’ worden gevolgd bij het kiezen van geschikte maatregelen. Die strategie pleit voor zoveel mogelijk aanpak bij de bron. Als dat niet mogelijk is, zijn eerst technische of organisatorische maatregelen vereist en pas als laatste stap persoonlijke beschermingsmiddelen. Als een werkgever bij een maatregel niet voor een hogere aanpak kiest moet hij dat voortaan in de RI&E beargumenteren.
 • Verder is nu een vereiste dat in de RIE per maatregel wordt beschreven: hoe een maatregel precies wordt ingevoerd, welke maatregelen al zijn genomen, hoe de effectiviteit van de nieuwe maatregel wordt ingeschat en of de maatregel ook ongewenste consequenties heeft
 • De RI&E moet verder beschrijven:
  • het benodigd aantal preventiemedewerkers, met hun tijdsbesteding, deskundigheden en plaats in de organisatie;
  • de benodigde verdiepende RI&E’s zoals geluidsmetingen, beoordelingen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werkdrukonderzoek e.d.;
  • het Arbobeleid en de organisatie van de bedrijfshulpverlening met daarbij een beoordeling of deze beide zaken in de praktijk ook operationeel zijn;
  • welke medische onderzoeken (PAGO’s) nodig zijn en met welke frequentie.

 

De huidige digitale branche-RIE Vlees en Vleeswaren is nog niet ingericht om al de nieuwe eisen te verwerken. De leverancier van het instrument zal in de komende maanden de branche-RI&E hierop aanpassen. U wordt in de nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer